תנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאסנס. פלטפורמת האסנס, השירותים, התוכנה, היישומים הניידים, המודולים, הפונקציות, התקני הקצה, ההתקנות, התוספים או הרכיבים, הניתנים לשדרוג או לעדכון מעת לעת (להלן: “השירותים“) מסופקים לך על ידי חברת אקטיב-יו טרידי בע”מ (להלן: “החברה“), בכפוף לתנאי שימוש אלה (“התנאים“):

בעצם השימוש ו/או גישה לשירותים, הנך מסכים לציית לתנאים אלה ולפעול לפי מדיניות הפרטיות של החברה. הנך נדרש לקרוא את התנאים בעיון, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. שירותים נוספים כגון שירותים מקצועיים, שירותי ייעוץ, יישום, הדרכה והטעמה, שירות לקוחות או שירותי ענן, עשויים להיות מסופקים על ידי החברה ויהיו כפופים לתנאים נפרדים.

החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לתקן את התנאים, מעת לעת, על ידי פרסום באתר האינטרנט של החברה או באמצעות שימוש בשירותים, בהודעה של שבעה (7) ימים מראש. עם זאת, שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף בתוך שלושים (30) ימים, מיום פרסום ההודעה. החברה תעשה מאמצים, כדי להודיע על שינויים מהותיים באמצעות ערוצי תקשורת המקובלים בנסיבות אלה. ככל שנידרש לשנות את התנאים בהתאם לדרישות כל דין, שינויים כאמור ייכנסו לתוקפם באופן מיידי או בהתאם לנדרש על פי הדין הרלוונטי. שימוש בשירותים לאחר מתן הודעה כאמור, מהווה את הסכמתך לכל שינוי שנעשה בתנאים וויתור על כל תביעה או דרישה בקשר לשינויים אלה. אם אינך מסכים לתנאים החדשים או המתוקנים, עליך להפסיק את השימוש בשירותים. 

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך מכוונים באופן שווה לשני המינים.

 1. רישום וגישה לשירותים
  1. אסנס היא פלטפורמת הערכה מדעית, המספקת הערכה מבוססת נתונים על מועמדים או עובדים, תוך סיוע בגיוס המועמד המתאים ביותר לדנ”א של הלקוח.
  2. פלטפורמת האסנס אוספת ומנתחת נתונים באמצעות חיישנים במערכת, הבודקים, בין היתר: מיקום וזווית ראש המועמד וזווית הראייה, מיקום וזווית הראייה בעת שימוש בשלט רחוק, בחירת נתוני הצבעה ומידע דרך סימנים, מיקום וירטואלי של אובייקטים ופעולות שננקטו ביחס אליהם, נתונים קוליים ותשובות לשאלות ספציפיות (להלן: “המידע“).
  3. על מנת להשתמש בשירותים, ייתכן שתידרש תחילה להירשם או ליצור חשבון. בעת ההרשמה, הנך מסכים ומאשר שחלק מהמידע ישותף עם החברה. השימוש במידע כאמור יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.
  4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לספק את השירותים, לכל אדם או ישות, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה. בהרשמתך הנך מאשר כי ידוע לך שייתכן ואוכלוסיות מסוימות (כגון חולים במחלת האפילפסיה או בעלי נכויות מסוימות) לא יוכלו להשתמש בפלטפורמת האסנס ויש לספק להם מוצר חלופי.
  5. הנך האחראי הבלעדי לפעילות החשבון שלך. אנו ממליצים בתוקף להתנתק מחשבונך בעת השארת המכשיר או המחשב ללא השגחה ולהגביל את הגישה לשירותים רק למורשים על בסיס הצורך לדעת.
 2. בעלות
  1. השירותים, כולל אופן איסופם (הסדר, הארגון וההרכבה) שיטת הצגת המידע והנתונים המסופקים באמצעות השירותים, כמו גם הפלטפורמות שבבסיס השירותים, הם רכושה הקנייני של החברה. על ידי גישה לשירותים, החברה מעניקה לך זכות אישית, לא בלעדית, לא ניתנת להעברה או הסבה ואשר החברה רשאית לבטלה, לגישה ושימוש בשירותים לשימושך האישי, ובכפוף לעמידתך בהוראות תנאים אלה. 
  2. כל הסימנים המסחריים, שמות המסחר והסמלים המופיעים באתר, בין אם הם רשומים ובין אם לאו, הם הרכוש של בעליהם בהתאמה. סימני המסחר, הסלוגנים, הסמלים סימני השירות, ושמות המסחר של החברה הזמינים באמצעות השירותים, הם רכוש החברה הבלעדי.
 3. ההתחייבויות שלך
  1. אתה תהיה האחראי הבלעדי לתוכן שאתה (או כל אחד מהמשתמשים המורשים שלך, כולל מועמדים ועובדים) מעביר או שולח דרך השירותים (להלן: “תוכן משתמש“). כמו כן, אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך בשירותים וכל תוכן משתמש שלך: (1) לא יהיה משמיץ, מוציא דיבה, פוגע, או מגונה, לרבות כל חומר המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, או שיש בה כדי ליצור אחריות אזרחית או הפרה אחרת של כל דין מקומי, מדינתי, פדרלי או בינלאומי; (2) לא יפגע או יפר זכויות יוצרים או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו, ​​וכי תעשה שימוש במידע שבבעלותך בלבד או שיש לך זכות להשתמש בו או שקיבלת אישור כדין לשימוש בו; או (3) לא יהיה בלתי הולם או בלתי חוקי בכל אופן שהוא. כמו כן, אתה מצהיר כי אתה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתוכן המשתמש שסופק על ידך, וכי אתה מאשר ומסכים כי הינך רשאי להעלות את תוכן המשתמש לשירותים. 
  2. אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ מחדש או להעניק רישיון משנה לשירותים או לכל חלק מהם. אינך רשאי להעתיק, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות להפיק את קוד המקור, לשנות, ליצור יצירות נגזרות של הפלטפורמות הבסיסיות של השירותים או לסרוק, או לנסות לגלות את קוד המקור של השירותים (כולל, כל אלגוריתם). כמו כן, אינך רשאי לאפשר לצד שלישי כלשהו לבצע פעולות אלה. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר את זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או הודעות על זכויות קנייניות אחרות, כולן או חלקן, בפלטפורמת האסנס או בשירותים ואינך רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו לבצע פעולות כאמור. אינך רשאי להשתמש בכל רובוט, יישום חיפוש ו/או אחזור של אתר או כל מכשיר אוטומטי אחר, כדי לקבל גישה, לאחזר או ליצור אינדקס של חלק כלשהו מהשירותים.
  3. אתה מאשר שפלטפורמת האסנס והשירותים עשויים להכיל מידע, תוכנה, תמונות, וידאו, טקסט, גרפיקה, מוסיקה, צלילים, שאלות, הצעות יצירה, הודעות, הערות, משוב, רעיונות, ציורים, מאמרים וחומרים אחרים של החברה או צדדים שלישיים אחרים, המוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות. תוכן זה וכל תוכן אחר הזמין עבורך באמצעות השירותים, למעט תוכן המשתמש, אינם ניתנים להעתקה, לשינוי, לפרסום, לשליחה או להפצה על ידך, בכל דרך שהיא, כולל, בין השאר, שימוש בכל אתר או רשת אחרים, אלא באמצעות הכלים המוצעים לך על ידי השירותים עצמם ולמטרת השירותים.
  4. אינך רשאי להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות כלשהן או בניגוד לכל דין חל, לרבות, בין היתר, חוקים המסדירים זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות, הגנת מידע, פרטיות וחוקי עבודה, או בכל דרך בלתי מורשית.
  5. אינך רשאי לקבל גישה לא מורשית לשירותים, או לכל חלק מהם, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשירותים, באמצעות פריצה או כל אמצעי אחר, או הפרעה, או ניסיון להפריע לסדר העבודה השוטף של שירותים או פעילויות שבוצעו באמצעות השירותים בכל אמצעי, לרבות העלאה או הפצה אחרת של וירוסים, תולעי מחשב או קוד זדוני אחר.
  6. אינך רשאי להשתמש בשירותים באופן שמעמיס באופן לא סביר על השרתים, הרשת או המערכות של החברה, ואינך רשאי לגשת או להשתמש בשירותים באמצעים אוטומטיים (כגון רובוטים או תוכנה המיועדת להפעיל את השירותים באופן אוטומטי). החברה שומרת לעצמה את הזכות להחיל מגבלות נוספות על השימוש שלך בשירותים, וכן החברהשומרת לעצמה את הזכות לפרסם מגבלות כאלה, להחיל מגבלות שונות על משתמשים שונים, או לשנות את המגבלות הללו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. אתה אחראי לתצורה ולתוכן הספציפיים של השירותים כפי שאופיינו על פי בחירתך, וכן להתאמה ועמידה של תוכן זה עם החוק הרלוונטי החל, כולל אך לא רק התאמתם ועמידתם בחוקי פרטיות וחוקי עבודה. אתה אחראי לשימוש בשירותים המיועדים לכל משתמש ספציפי, בהתאם לתיאור התפקיד ולמגבלות המשפטיות על מידע שניתן לאסוף ולנתח בנסיבות העניין, והחברה פטורה מכל אחריות בנוגע לכך.
  8. אתה מודע לכך שהשירותים מספקים מערכת קבלת החלטות אוטומטית המבוססת על אלגוריתמים של למידה באמצעות מכונה וכי מדובר במערכת תומכת החלטה בלבד, כאשר ההחלטות הסופיות שלך לגבי הגיוס או ההשמה בארגונך תתקבלנה על ידי הצוות האמון על גיוס עובדים בארגונך ועל בסיס שיקולים נוספים מלבד שיקולי המערכת כאמור. 
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפקח על השירותים, כולם או חלקם, על מנת לוודא שימוש נכון וראוי בשירותים או לכל מטרה אחרת בהתאם לשיקול דעת החברה.
 4. מועמדים ועובדים שכירים
  1. באחריותך להציע מנגנון מיון חלופי למועמדים ולעובדים אשר יסרבו להשתמש בפלטפורמת האסנס. אתה מודע לכך שמנגנון המיון החלופי יספק פחות מידע לגבי המועמד או העובד, אך לא יהיה בכך כדי להפלות אותם כתוצאה מכך.
  2. הנך מתחייב להשיג הסכמה מפורשת, חופשית, ספציפית וחד משמעית ממועמדים ועובדים המשתמשים בשירותים, בהתאם לחוק החל, לאפשר לחברה גישה למידע האישי של המועמדים והעובדים המשתמשים בשירותים אם וככל שנדרש לצורך אספקת השירותים ולאפשר לחברה להשתמש בנתונים אנונימיים מצטברים, עבור שיפור ופיתוח נוסף של השירותים. הנך מתחייב ליידע את המועמדים והעובדים כי הם יכולים לסרב או לבטל את הסכמתם מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בהם. ההסכמה תתייחס לספקי הצד השלישי שלך, כלומר החברה, כמוטבים. 
  3. במידה ומועמד או עובד יבקש ממך גישה למידע מלבד הדוח הסופי שמיוצר על ידי השירותים, עליך להתייעץ עם החברה לפני מתן גישה למידע כאמור ובכל מקרה, אין לחשוף כל קניין רוחני של החברה, מידע סודי וסודות מסחריים, כגון האלגוריתם של החברה, שיטות בדיקה וטכניקות של החברה. במידה ומועמד או עובד יבקש מהחברה את הדוח הסופי המיוצר על ידי השירותים, החברה תיידע אותך על הבקשה ותעביר לך את הטיפול בה. אם לא תטפל בכך – החברה תוכל לעשות זאת בעצמה, ישירות, ללא מתן הודעה. 
 5. היעדר אחריות; ויתור
  1. אתה מצהיר ומתחייב כי: (א) יש לך זכות, כוח וסמכות מלאים להתקשר בתנאים אלה ולבצע את התחייבויותיך על פי תנאים אלה, וההתקשרות והביצוע כאמור אינם עומדים בניגוד או בסתירה לכל הסכם אחר שאתה צד לו; (ב) ההתחייבויות שלך במסגרת תנאים אלה, הינן התחייבויות תקפות ומחייבות.
  2. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, השירותים מוצעים לשימושך ללא כל התחייבות, מצג או  אחריות (warranty) מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה לצרכיך, למטרה מסוימת או להיעדר הפרה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית: (א) שהשירותים ימלאו אחר הדרישות שלך ויפעלו ללא הפרעה, באופן רציף, בזמן או ללא שגיאות או כי המוצר הינו נקי מוירוסים; (ב) לתוצאות או משמעויות אשר ינבעו משימושך בשירותים או בתוכן המשתמש; או (ג) לכך שהשימוש בשירות חוקי במדינה כלשהי.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, השירותים מסופקים כפי שהם “IS-AS” ו-“AS AVAILABLE”, ללא כל התחייבות, אחריות (warranty) או מצג מצד החברה.
 6. פרטיות

אתה מסכים ומכיר בכך שהחברה תאסוף מעת לעת נתונים על מנת לספק לך את השירותים ותמיכה בשירות. מידע זה וכל מידע אחר שאתה והמשתמשים שלך מספקים דרך השירותים ו/או הקשורים לרישום שלך לקבלת השירותים ו/או לשימוש שלך בשירותים, ינוהלו על ידי החברה באופן המתואר במדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף על האופן שבו אנו שומרים ומעבדים מידע אישי, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

 1. אחריות ושיפוי
  1. אתה תשפה ותגן על החברה, ועל הדירקטורים, המנהלים, העובדים, הנציגים והסוכנים שלה (להלן: “הצדדים הקשורים“) כנגד כל הדרישות, התביעות, הפעולות, ההתחייבויות, ההפסדים, העלויות, הנזקים ו/או ההוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר) (להלן: “הנזקים“) נגד, או שהוטלו על ידי החברה או על כל אחד מהצדדים הקשורים, שנגרמו או שנובעים מכל הפרה של תנאים אלה על ידך ו/או מי מטעמך או הנובעים מהשימוש שלך ו/או מי מטעמך בשירותים.
  2. בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, או עונשיים כלשהם, לרבות,  אובדן נתונים או כל נזק או הפסד אחרים הנובעים או הקשורים לשימושך או לחוסר יכולתך להשתמש בשירותים, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק (בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת), ואפילו אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לנזקים כאלה. הדין במדינות מסוימות אינו מתיר את הגבלת החבות לנזקים מיוחדים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שהגבלה זו אינה חלה עליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החבות המקסימאלית של החברה בגין כל הנזקים הקשורים לתנאים אלה, לא תעלה על סך התשלומים שהחברה קיבלה ממך או מהלקוח שלה (המעסיק) בפועל במהלך שלושת החודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית. 
  3. ההגבלות, ההכללות והבקשות, בפרק זה ובתנאים אלה, חלות במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.
 2. שונות
  1. חוקי מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין, חלים על תנאים אלה ועל השימוש שלך בשירותים; כל תביעה או מחלוקת בקשר עם, הנובעים או קשורים לתנאים אלה, יוכרעו באופן בלעדי בבתי המשפט של תל אביב, ישראל. השימוש שלך בשירותים עשוי גם להיות כפוף לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.
  2. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאים אלה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.
  3. הימנעות של צד לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה, לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.
  4. כותרות הסעיפים בתנאים אלה, משמשות אך ורק לנוחיות ההפניה, אינן חלק מהתנאים ואין להן השפעה על פירושם.
  5. החברה רשאית להסב תנאים אלה לכל צד שלישי בכל עת.

כל הזכויות שמורות, אקטיב-יו טרידי בע”מ © 2018.

עדכון אחרון: 18 דצמבר 2019